DANUBE Bratislava MVP 25.10.2015

30.10.2015 08:53

DANUBE Bratislava MVP - 25.10.2015
 Judge: Otakar Vondrous

Wild Legend Beauty Gremlins - VN
Eywa Pro-Nika - V1, CAJC, BOJ, nom. for Crufts 2016